ONZE ALGEMENE
(VERKOOP-)VOORWAARDEN

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden:
Algemene (online) verkoop-, leverings-, reparatie- en betalingsvoorwaarden voor Juwelier Burger B.V, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 12 augustus 2021
Consument:
Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consumptie) die via de Webshop een Overeenkomst aangaat met Juwelier Burger B.V.
Opdrachtgever:
De Consument danwel iedere andere opdrachtgever die een opdracht aan Juwelier Burger B.V. verstrekt, een offerte aanvraagt of een (online) bestelling plaatst.
Product:
Alle goederen die Juwelier Burger B.V. produceert en/of verkoopt onder onder meer de (handels)naam Juwelier Burger B.V.
Online Aankopen:
bestellingen en aankopen gedaan via de Online Platform/Webshop van Juwelier Burger B.V.
Online Platform/Webshop:
Het online platform/de webshop op de website www.juwelierburger.com en/of www.chrono24.nl en/of www.montro.com

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1
Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, (online) bestelling en overeenkomst tussen Juwelier Burger B.V. en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2
Door middel van het accepteren van een aanbieding, offerte of het doen van een bestelling via de het online platform/de webshop aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van aard. De op de Website dan wel in de fysieke winkel verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie.

3.2
Juwelier Burger B.V. kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3
De Opdrachtgever aanvaardt een aanbieding door een bestelling te plaatsen in de winkel of via het online platform/de webshop www.juwelierburger.com en/of www.chrono24.nl en/of www.montro.com.

3.4
Een aanbieding is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als een Product niet op voorraad is, ondanks dat het op het online platform/de webshop www.juwelierburger.com en/of www.chrono24.nl en/of www.montro.com staat, kan Juwelier Burger B.V. een bevestigde bestelling annuleren. In dat geval wordt de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte gebracht en worden eventuele betalingen met betrekking tot de bestelling gerestitueerd.

3.5
Juwelier Burger B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Juwelier Burger B.V. dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Juwelier Burger B.V. behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten in (onder meer doch niet uitsluitend) de volgende situaties: − Het Product is niet beschikbaar of het Product is niet op voorraad; − De bestelling wordt door de beveiligingssystemen van Juwelier Burger B.V. gemarkeerd als een ongebruikelijke bestelling of een fraudegevoelige bestelling; − De factuurgegevens van de Opdrachtgever zijn niet correct of niet verifieerbaar; − Juwelier Burger B.V. heeft reden om aan te nemen dat de Opdrachtgever een wederverkoper is; − Er is een fout geslopen in de prijs die wordt weergegeven op de website van Juwelier Burger B.V.; − Juwelier Burger B.V. kan niet leveren op het door de Opdrachtgever opgegeven verzendadres. In dat geval wordt de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte gebracht en worden eventuele betalingen met betrekking tot de bestelling gerestitueerd.

Artikel 4 Prijs

4.1
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, reparatietarieven, accijnzen, etc.

4.2
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is Juwelier Burger B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Juwelier Burger B.V. zal Opdrachtgever hierover in kennis stellen.

4.3
Juwelier Burger B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.4
Prijzen in de winkel en op het online platform/de webshop www.juwelierburger.com en/of www.chrono24.nl en/of www.montro.com zijn in Euro’s en inclusief BTW.

Artikel 5 Betaling

5.1
Het aan Juwelier Burger B.V. verschuldigde bedrag dient online, dan wel per vooruitbetaling dan wel terstond bij levering, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verrichten van de diensten aan Juwelier Burger B.V. te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2
Alle betalingen dienen te geschieden in de winkel, via de betaalfunctie van het online platform/de webshop www.juwelierburger.com en/of www.chrono24.nl en/of www.montro.com of op een door Juwelier Burger B.V. aan te wijzen bankrekening op basis van een offerte of factuur.

5.3
Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Juwelier Burger B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een rente van 4% boven het promesse-disconto van de Nederlandse Bank in rekening te brengen en tevens in rekening te brengen alle in het kader van de inning van haar vordering ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. In de situatie dat betaling uitblijft, houdt Juwelier Burger B.V. zich het recht voor om de bestelling te annuleren. In dat geval is Juwelier Burger B.V. niet aansprakelijk voor eventuele kosten en/of schade bij Opdrachtgever.

Artikel 6 Levering

6.1
Ten aanzien van aankopen in de fysieke winkel van Juwelier Burger B.V. geldt dat levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen in de winkel of werkplaats of op de overeengekomen locatie. De kosten van verzending kunnen worden doorbelast aan de Opdrachtgever. Het risico van verzending naar de Opdrachtgever/koper die woonachtig is of zetelt in het buitenland van goederen die in de winkel van Juwelier Burger B.V. zijn gekocht zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Juwelier Burger B.V. is gehouden een professionele vervoerder/transporteur in te schakelen. Aansprakelijkheid van Juwelier Burger B.V. voor eventuele schade, verlies of het verloren gaan van de goederen is uitgesloten. In ieder geval is de aansprakelijkheid voor schade maximaal gelijk aan de vergoeding die Juwelier Burger B.V. verkrijgt van de ingeschakelde vervoerder/transporteur.

6.2
Ten aanzien van online aankopen geldt dat de verzend- en bezorgtarieven per bestelling worden vastgesteld. Alle kosten in verband met verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, evenals alle andere heffingen of belastingen die met betrekking tot het Product worden geheven, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Juwelier Burger B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het doen van aangifte en/of betaling rondom/van in– en uitvoerrechten, accijnzen en/of belastingen. Juwelier Burger B.V. levert het Product af op het verzendadres dat is opgegeven in de bestelling van de Opdrachtgever.

6.3
Juwelier Burger B.V. is bevoegd derden in te schakelen bij de nakoming van haar verzenden leveringsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

6.4
In plaats van een online bestelling te laten verzenden en bezorgen, kan de Opdrachtgever ervoor kiezen de bestelling af te halen bij de fysieke Juwelier Burger B.V. winkel in Maastricht. Indien de Opdrachtgever hiertoe besluit, dient hij dit bij het plaatsen van de bestelling op het online platform/in de webshop www.juwelierburger.com aan te geven.

6.5
Het Product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan Opdrachtgever beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en Opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

6.6
Indien de Opdrachtgever de aflevering van het bestelde Product weigert of de bestelling niet in ontvangst neemt, zal Juwelier Burger B.V. de daadwerkelijke kosten van terugzending van het Product naar Juwelier Burger B.V. bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

6.7
De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief en kunnen tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Juwelier Burger B.V. van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Enkele overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7 Herroepingsrecht voor Consumenten ten aanzien van Online Aankopen

7.1
De Consument heeft bij Online Aankopen het recht de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. De Consument kan ofwel de overeenkomst ontbinden en het aankoopbedrag terugkrijgen ofwel het bestelde Product omruilen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Consument (of een door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is) het bestelde Product fysiek in bezit krijgt. In het geval dat meerdere Producten van dezelfde bestelling afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Consument (of een door de Consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) het laatste bestelde artikel fysiek in bezit krijgt.

7.2
Producten die vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering en/of verzegelde Producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken, kunnen niet worden geretourneerd of geruild.

7.3
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Juwelier Burger B.V. op de hoogte stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen door een retourformulier aan te vragen op de Juwelier Burger B.V. Website of door een e-mail met een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring te sturen naar Juwelier Burger B.V. binnen de herroepingstermijn. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de Consument een retourformulier aanvraagt of de ondubbelzinnige verklaring naar Juwelier Burger B.V. stuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.4
Tijdens de bedenktijd zal de Consument het Product en de verpakking zorgvuldig behandelen, respecteren en in tact laten, op dezelfde manier als de Consument dat in een winkel zou mogen doen. De Consument zal het Product slechts uitpakken en beoordelen voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het is niet toegestaan het Product te dragen of anderszins te gebruiken of in te zetten. In alle gevallen dient de Consument te voorkomen dat er gebruiks- of draagsporen op het Product ontstaan. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

7.5
Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal de Consument het Product op eigen risico en op eigen kosten retourneren aan Juwelier Burger B.V., door de instructies op het retourformulier te volgen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument zijn besluit tot herroeping heeft medegedeeld aan Juwelier Burger B.V.. Indien de Consument zich buiten de Europese Unie bevindt, zal de Consument het geretourneerde Product op de douaneaangifte aangeven als “Retouren en Reparaties van Nederlandse Koopwaar”.

7.6.
De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren en in de volledige en originele staat en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

7.7
Indien de Consument tijdig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Juwelier Burger B.V. de desbetreffende betalingen die hij van de Consument heeft ontvangen, exclusief de bezorgkosten en exclusief de retourkosten, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen terugbetalen na de dag, waarop Juwelier Burger .B.V op de hoogte is gesteld van het besluit van de Consument om de Overeenkomst te herroepen én nadat het Product in goede staat en onbeschadigd door Juwelier Burger B.V. is ontvangen.

7.8
Indien de Consument het Product wil ruilen, worden er geen retour- en/of extra bezorgkosten in rekening gebracht. Juwelier Burger B.V. mag wachten met terugbetaling totdat Juwelier Burger B.V. het Product heeft terugontvangen, of totdat de Consument voldoende bewijs heeft geleverd van tijdige terugzending van het Product, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Juwelier Burger B.V. zal een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel en op dezelfde bankrekening dat de Consument heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 Zekerheidsstelling en annulering

8.1
Juwelier Burger B.V. is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever een aanbetaling/vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de aankoopprijs te verlangen of zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen.

8.2
Een aanbetaling in welke vorm dan ook zal nimmer worden geretourneerd. Bij niet afname van het Product, zal de aanbetaling gedurende 30 dagen aangehouden worden voor de aankoop van een ander artikel met een minimale waarde van de aanbetaling of inruilwaarde.

8.3
Indien Opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Juwelier Burger B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

8.4
Indien Opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Juwelier Burger B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

8.5
Worden Producten speciaal voor Opdrachtgever bij een derde partij aangekocht, maar uiteindelijk - om welke reden dan ook - toch niet door de Opdrachtgever afgenomen, behoudt Juwelier Burger B.V. zich het recht voor om bij Opdrachtgever een redelijke vergoeding ad. 25% van de totale koopsom terzake (administratie)kosten in rekening te brengen. Deze vergoeding kan door Juwelier Burger B.V. worden verrekend met een eventueel gebezigde aanbetaling of zekerheidsstelling door de Opdrachtgever in het kader van de bestelling van het betreffende Product.

8.6
Indien Opdrachtgever een opdracht voor speciaal voor Opdrachtgever ontworpen en/of aangepaste sieraden voorafgaand aan de geplande Ieveringsdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), is Opdrachtgever de volgende percentages van de opdrachtsom aan Juwelier Burger B.V. verschuldigd, onverminderd het recht van Juwelier Burger B.V. op volledige schadevergoeding indien de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd: • 1-2 dagen na bestelling: 10% • 3-7 dagen na bestelling: 25% • 8-14 dagen na bestelling: 40% • 14-30 dagen na bestelling: 60%

8.7
Opdrachtgever dient in alle gevallen schriftelijk te annuleren. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Juwelier Burger B.V..

Artikel 9 Niet afgehaalde gerepareerde of bij derden bestelde stukken

9.1
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke (waaronder begrepen bij SMS of whatsappbericht) mededelingen — waarvan de laatste bij aangetekend schrijven — van Juwelier Burger B.V. aan Opdrachtgever dat het in zijn opdracht gerepareerde Product gereed is en geleverd kan worden, Opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het Product alsnog in de winkel op te halen, is Juwelier Burger B.V. bevoegd het Product te verkopen en al hetgeen aan Juwelier Burger B.V. verschuldigd is, op de opbrengst te verhalen.

9.2
Opdrachtgever kan gedurende drie maanden na verkoop van het gerepareerde Product de opbrengst van de verkoop, verminderd met de volledige reparatiekosten en alle onkosten van bewaring, veiling en administratie, in de winkel ophalen. Na verloop van deze periode is Opdrachtgever terzake onkostenvergoeding 5% rente alsmede 1% van de door Juwelier Burger B.V. vastgestelde winkelverkoopprijs van het gerepareerde Product aan Juwelier Burger B.V. verschuldigd per aangebroken maand.

9.3
Indien na drie achtereenvolgende mededelingen - waarvan de laatste schriftelijk - van Juwelier Burger B.V. aan Opdrachtgever dat het in zijn opdracht bij derden aangekochte Product beschikbaar is en geleverd kan worden, Opdrachtgever gedurende een periode van vier weken heeft nagelaten het bestelde Product op te halen, is Juwelier Burger B.V. bevoegd het Product in de winkel te verkopen of, indien mogelijk, aan de derde bij wie het Product is aangekocht te retourneren.

Artikel 10 Risico- en eigendomsovergang

10.1
Het risico van verlies, direct of indirecte beschadiging of waardevermindering voor geleverde goederen gaat over op Opdrachtgever indien en zodra de goederen aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en het Product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 1.

10.2
Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 5 lid 1 gestelde, gaat de eigendom van het Product eerst op Opdrachtgever over wanneer Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Juwelier Burger B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en al hij hetgeen hij in dat kader aan Juwelier Burger B.V. verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Juwelier Burger B.V. heeft voldaan.

Artikel 11 Reclamering en garantie

11.1
Opdrachtgever dient het geleverde grondig te inspecteren op gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld. Pagina 6 van 9

11.2
Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak gemotiveerd bij Juwelier Burger B.V. te geschieden.

11.3
Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde garantietermijn, te geschieden. Ten aanzien van klachten aangaande een bestelling via het online platform / de webshop www.juwelierburger.com en/of www.chrono24.nl en/of www.montro.com geldt het volgende: eventuele klachten dienen schriftelijk te worden gericht aan het volgende e-mailadres: [email protected]. De e-mail bevat een duidelijke omschrijving van de klacht, de naam van de Opdrachtgever, het in de orderbevestiging opgenomen ordernummer en het artikelnummer van het Product.

11.4
Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen zijn klachten aan Juwelier Burger B.V. kenbaar heeft gemaakt, of de klacht niet voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in lid 1 t/m 4 van dit artikel dan vervalt elke aanspraak tegen Juwelier Burger B.V. terzake van de betreffende gebreken en komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

11.5
Opdrachtgever dient Juwelier Burger B.V. in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken.

11.6
Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Juwelier Burger B.V. in zowel voor de deugdelijkheid van het door Juwelier Burger B.V. geleverde Product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 1, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen op basis van de geldende garantievoorwaarden van de leverancier/fabrikant, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

11.7
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: − de niet-inachtneming door koper van bedieningsvoorschriften dan wel onjuist, en/of onoordeelkundig gebruik en/of ander dan het voorziene normale gebruik; − normale slijtage; − niet of niet juist en/of niet tijdig uitgevoerd onderhoud; − montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen Opdrachtgever; − de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; − in overleg met Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; materialen of zaken, die door Opdrachtgever aan Juwelier Burger B.V. ter bewerking zijn verstrekt; − materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijk instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; − door Juwelier Burger B.V. van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Juwelier Burger B.V. heeft verstrekt.

11.8
Garantie op geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de goederen wordt gegeven (fabrieksgarantie).

11.9
Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Juwelier Burger B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Juwelier Burger B.V. met betrekking tot deze overeenkomsten niet tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

11.10
In het geval van een tijdige, correcte en gerechtvaardigde klacht in overeenstemming met dit artikel 11, heeft de Opdrachtgever recht op vervanging of reparatie van het defecte of nietconforme Product, of op een passende creditering van de aankoopprijs van het Product.

11.11
De Opdrachtgever zendt het defecte of niet-conforme Product in zijn geheel terug aan Juwelier Burger B.V.. Het defecte of niet-conforme Product wordt eigendom van Juwelier Burger B.V. zodra het is vervangen of gecrediteerd.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1
De aansprakelijkheid van Juwelier Burger B.V. is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Juwelier Burger B.V. is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

12.2
Behoudens grove schuld aan de zijde van Juwelier Burger B.V. en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Juwelier Burger B.V., zoals voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

12.3
Mocht Juwelier Burger B.V. ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Juwelier Burger B.V. ten opzichte van Opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

12.4
Wordt om welke reden dan ook geen uitbetaling gedaan onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Juwelier Burger B.V. ten opzichte van Opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 Verstrekte gegevens en intellectuele eigendom

13.1
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

13.2
Juwelier Burger B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en modellen die door Juwelier Burger B.V. zijn vervaardigd of verstrekt, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren door Opdrachtgever zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Juwelier Burger B.V..

13.3
Alle intellectuele eigendomsrechten blijven het exclusieve eigendom van Juwelier Burger B.V. of haar licentiegevers. De Opdrachtgever erkent dat hij geen recht, titel of belang heeft in, noch zal verwerven of trachten enige intellectuele eigendomsrechten te verwerven in eigen naam of in naam van derden, of namens zichzelf of anderen, of zal handelen op een manier die derden de indruk kunnen wekken dat de Opdrachtgever eigenaar is van een van deze intellectuele eigendomsrechten.

13.4
De Opdrachtgever zal geen Producten of (enig onderdeel van) het online platvorm/de webshop www.juwelierburger.com en/of www.chrono24.nl en/of www.montro.com kopiëren, noch (anderszins) intellectuele eigendomsrechten gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juwelier Burger B.V.. De Opdrachtgever zal niets doen of toestaan dat de intellectuele eigendomsrechten kan schaden of aantasten, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun geldigheid, onderscheidend vermogen en/of reputatie.

Artikel 14 Overmacht

14.1
Indien Juwelier Burger B.V. als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is Juwelier Burger B.V. niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever daardoor Iijdt.

14.2
Onder overmacht wordt mede begrepen: elke buiten de invloedsfeer van Juwelier Burger B.V. en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden liggende omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, pandemie, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Juwelier Burger B.V. of diens leveranciers, natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; ongevallen en stakingen. Als overmacht wordt, gezien de aard van de Producten, ook aangemerkt het oplopen van levertijden als gevolg van keuzes die bij de leveranciers en in de productie bij derden worden gemaakt of het niet langer meer produceren van specifieke modellen. Juwelier Burger B.V. heeft geen zeggenschap of invloed op de keuzes die door leveranciers en producenten terzake worden gemaakt.

15. Privacy

15.1
Juwelier Burger B.V. zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring die is gepubliceerd op de Juwelier Burger B.V. website.

15.2
Op onze website kunt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief. In deze mailings informeren we u over onze producten en/of diensten. Als u uw contactgegevens invult op de website gaat u ermee akkoord dat we u periodiek deze digitale nieuwsbrief per e-mail toesturen. Uitschrijven voor deze e-mails kan onderaan de ontvangen e-mailnieuwsbrief.

16. Beschikbaarheid van de webshop

Juwelier Burger B.V. garandeert niet dat het online platform/de webshop www.juwelierburger.com en/of www.chrono24.nl en/of www.montro.com, of enige inhoud daarop, altijd beschikbaar zal zijn of dat de toegang altijd ononderbroken zal zijn. Juwelier Burger B.V. behoudt zich het recht voor om de website van Juwelier Burger B.V. op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk op te schorten, in te trekken, stop te zetten of te wijzigen. Juwelier Burger B.V. is niet aansprakelijk voor welke reden dan ook waardoor de online platform/ de webshop www.juwelierburger.com en/of www.chrono24.nl en/of www.montro.com op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1
Juwelier Burger B.V. zal de gebruiker schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging van deze bepalingen zonder dat de afzonderlijke gewijzigde bepalingen of de nieuwe versie van de bepalingen in hun geheel moeten worden verzonden of anderszins gecommuniceerd; het volstaat om de gebruiker op de hoogte te stellen van een wijziging en een link naar de gewijzigde algemene voorwaarden te geven. Indien de gebruiker niet binnen 14 dagen na de kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, wordt de wijziging geacht te zijn aanvaard.

17.2
Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden volledig van toepassing en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een door Juwelier Burger B.V. vast te stellen nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

17.3
Juwelier Burger B.V. mag haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde overdragen, cederen en/of verpanden. Dit heeft geen invloed op de rechten en plichten van de Opdrachtgever.

17.4
De Opdrachtgever mag zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst slechts met schriftelijke toestemming van Juwelier Burger B.V. aan een derde overdragen, cederen en/of verpanden.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1
Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en/of overeenkomsten met Juwelier Burger B.V. en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van (i) eventuele collisieregels onder Nederlands internationaal privaatrecht en (ii) de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de internationale verkoop van goederen (Verdrag van Wenen van 1980).

18.2
Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen, offertes, bestellingen en/of overeenkomsten met Juwelier Burger B.V., of die daaruit voortvloeien, is, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, bij uitsluiting bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Juwelier Burger B.V. gevestigd is.

Sluiten

Zoek op merk of model
in 1126 producten

Vandaag bereikbaar tot 17:30u (CET)

Wij helpen u graag

Heeft u een vraag of opmerking?
Onze specialist helpt u graag